Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Informace o ústavu

CZ Verze pro tisk

Pedagogický profil

Ústav automatizace a informatiky zajišťuje výuku základních kurzů informatiky, automatizace a regulace pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty strojního inženýrství.
Ústav také organizuje a zabezpečuje tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v oboru Aplikovaná informatika a řízení a na něj navazující tříleté magisterské studium, dále pak dvouleté magisterské studium v oboru Inženýrská informatika a automatizace.
Studijní obory se vyznačují interdisciplinárním charakterem, což dává absolventům možnost najít uplatnění v nejrůznějších organizacích. Obory vychovávají vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné aplikovat moderní informační technologie, navrhovat a vytvářet informační a řídicí systémy, nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci technologických procesů.
Studijní obory zahrnují předměty týkající se mikroprocesorové techniky, technického a programového vybavení počítačů a počítačových sítí, teorie automatického řízení a tvorby programů pro informační a řídicí systémy. Studenti se seznámí s konkrétními programovými produkty, které se dnes používají v praxi, a to jak obecnými (operační systémy včetně síťových, databázové systémy, vývojové prostředky pro tvorbu programů), tak specializovanými (prostředky CASE, optimalizační a simulační software, expertní systémy). Praktická výuka je zajišťována v počítačových učebnách a v laboratořích. Součástí výuky jsou také exkurze do špičkových tuzemských i zahraničních podniků a škol.
Pracovníci ústavu rovněž vedou studenty doktorského studia v oborech Konstrukční a procesní inženýrství, Inženýrská mechanika, Metrologie a zkušebnictví, Matematické inženýrství a Technická kybernetika (Zlín).©2004-2013 ÚAI FSI