Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Studium na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Navazující magisterské studium - obor M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení

Absolventi profesních i obecných bakalářských oborů FSI mají nyní možnost pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem v oboru Aplikovaná informatika a řízení.

Prezentace oboru:

Obor Aplikovaná informatika a řízení je garantován Ústavem automatizace a informatiky (ÚAI). Tento obor je dvouletý a lze ho studovat po absolvování profesního oboru BS Aplikovaná informatika a řízení nebo obecného oboru BS Strojní inženýrství. Podle absolvovaného základu si student v prvním ročníku NMS buďto doplní teoretické základy strojního inženýrství (absolvent profesního BS) nebo předměty vyučované v profesním oboru BS Aplikovaná informatika a řízení (absolvent obecného BS).

Studijní obor se vyznačuje interdisciplinárním charakterem, což dává absolventům možnost najít uplatnění v nejrůznějších organizacích. Obor vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné vyvíjet a aplikovat moderní informační technologie, navrhovat a vytvářet informační a řídicí systémy, nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci technologických procesů. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace. Absolventi oboru kromě nezbytné znalosti moderních programovacích jazyků včetně modelovacích a simulačních nástrojů budou ovládat i teoretické nástroje z oblastí tvorby aplikačního softwaru a jeho údržby. Budou schopni pracovat s programovatelnými automaty, specializovanými mikroprocesorovými řídicími systémy, výrobními stroji a průmyslovými roboty. Součástí jejich odbornosti jsou i znalosti teorie automatického řízení, matematických metod operační analýzy a projektového řízení a moderních a perspektivních metod založených na umělé inteligenci. Praktická výuka je zajišťována v počítačových učebnách a v laboratořích. Součástí výuky jsou také exkurze do špičkových tuzemských i zahraničních podniků a škol.

Cíle oboru

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. V informatické části oboru je důraz kladen na vývoj a navrhování informačních a znalostních systémů a síťových aplikací. Značná pozornost je věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou vyšší formy řízení a moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci.

Podmínky přijetí ke studiu

Pro studium uvedeného oboru nejsou ve studijních programech stanoveny žádné specifické podmínky. Předpokládá se ovšem zájem o problematiku informatiky a automatického řízení.

Možnosti uplatnění

Absolventi mohou najít uplatnění ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních systémů, tvorbou softwarových produktů, a ve firmách navrhujících řídicí a regulační systémy. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů, systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí, informačních a znalostních systémů, či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky.

O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných firem. V současné době poptávka firem výrazně překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.

Možnosti dalšího studia

Absolventi magisterského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Konstrukční a procesní inženýrství, Inženýrská mechanika, Metrologie a zkušebnictví nebo Matematické inženýrství a získat titul doktor (Ph.D.).

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v informačních technologiích nebo v automatizační technice. Pro tyto firmy řeší konkrétní praktické úlohy formou konzultací, zpracováním diplomových prací, realizací individuálních zakázek aj. Firmy podporují ÚAI poskytováním špičkových přístrojů, počítačů a programového vybavení. ÚAI má také četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – např. Technische Universität Wien (Rakousko), Technische Universität Graz (Rakousko), Kyoto University (Japonsko), McMaster University Hamilton (Kanada), Nottingham Trent University (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), University of Split (Chorvatsko), Technical University of Sofia (Bulharsko) a Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko).

Pedagogický poradce:

Doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Doplňující informace
©2004-2013 ÚAI FSI