Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

VPG - Počítače a Grafika

CZ Verze pro tisk

Přehledový předmět "Počítače a grafika" byl poprvé zařazen do výuky magisterských oborů ÚAI FSI VUT v Brně poprvé v roce 2005, garantem předmětu je Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
V rámci projektu OPVK 2.2. „Problémově orientované vzdělávání“ byly studijní opory předmětu průběžně aktualizovány, tak aby v maximální možné míře reflektovaly aktuální stav vědění v daném oboru a kladly důraz na problémově orientovanou výuku.


Anotace předmětu:

Úvod do historie počítačové grafiky, metody 2D a 3D grafiky, úvod do problematiky barev a barevných systémů, záznamu a zpracování obrazu, klasifikace zobrazovacích zařízení, rozbor používaných textových a grafických uživatelských rozhraní, úvod do DTP a přehled používaných tiskových výstupů a technologií.

Obsahy přednášek a podkladové prezentace:
 1. Úvod do počítačové grafiky - bitmapový a vektorový přístup k počítačové grafice; Historie - alfanumerické a grafické terminály, plottery a maticový tisk, vývoj grafických adaptérů v PC (PDF).
 2. 2D grafika - základní bitmapové operace, přímky, křivky, bitmapové a vektorové fonty, používané souborové formáty pro bitmapovou a vektorovou grafiku (PDF).
 3. 3D grafika: axonometrie a lineární perspektiva. Bezierovy a Coonsovy bikubické a obecné plochy a jejich napojování. Realistické zobrazování prostorových útvarů, řešení viditelnosti, konstantní, Gouraudovo a Phongovo stínování. Úvod do technologií OpenGL a Direct 3D (PDF).
 4. Barvy a barevné systémy - principy barevného vidění, systémy RGB, HSI/HSV, Y/C CIELAB. Úvod do problematiky řízení barev - kalibrace zařízení, barevné profily a přístupy k transformacím gamutu (PDF).
 5. Záznam obrazu - skenery a kamery a digitální fotoaparáty. Typy snímačů, rozlišení, barevné kanály a bitová hloubka; Černobílá a barevná televizní záznamová technika (PDF).
 6. Záznamové formáty pro statický a pohyblivý obraz, ztrátová a bezestrátová komprese (PDF).
 7. Zpracování obrazu - konvoluční a Fourierovské filtry, ekvalizace, detekce objektů, principy OCR (PDF).
 8. Zobrazovací zařízení - CRT, LCD a OLED displeje, elektronický papír, projektory (PDF).
 9. Textová a grafická uživatelská rozhraní na desktopu - Xerox, MacOS, X-Windows, Microsoft Windows. Specifika GUI ovládáných ukazovacím zařízením a klávesnicí. Mobilní a minimalistická UI - pseudografická UI v průmyslové automatizaci, Palm OS, Epoc/Symbian a Windows Mobile. Skinování, hypertextová a webová GUI (PDF).
 10. DTP - Typografie, klasifikace a měření písma, fonty. Text, sazební obrazec, odstavec, proklad, dělení slov, sazba, barvy v dokumentu. Software pro zlom (PDF).
 11. Tiskové výstupy - Požadavky na tiskové podklady, tiskové technologie u kancelářských tiskáren, náhledová zařízení, osvitové jednotky, ofset, ořez (PDF).
Organizace výuky
 • Hlavní náplní cvičení s počítačovou podporou je praktické seznámení s probíranou problematikou.
 • Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě vypracování a odprezentování vlastní rešerše k aktuálnímu stavu tématu zadané kapitoly.
 • Každý student si vybere ze seznamu uvedeného na této stránce do konce druhé přednášky dvě témata a zapíše je to příslušného formuláře.
 • Součástí zadání je i termín, do kdy musí být rešerše připravená k odprezentování (na projektoru, asi 10 minut).
 • Rešerši k danému tématu je bezpodmínečně nutné vypracovat (a být schopný ji odprezentovat) v zadaném termínu.
 • Docházka není kontrolována, avšak neodprezentování látky po výzvě v příslušném cvičení je důvodem k udělení nevyhovujícího hodnocení za daný referát.

©2004-2013 ÚAI FSI